G e n e r a l f o r s a m l i n g e n

afholdes den 26. januar 2023 kl. 19

i klubbens lokaler på Højmarksvej 20

1)           Valg af dirigent og referent.

2)           Bestyrelsens beretninger for de forløbne år.

3)           Forelæggelse af de reviderede årsregnskaber for 2022 til godkendelse.

4)           Behandling af indkomne forslag.

5)           Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6)           Fastsættelse af kontingent.

7)           Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

               På valg er:

               Poul Erik Petersen.

               Bent Hauborg.

8)           Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

               På valg er:

               René Laursen.

               Nes Bech.

9)           Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

               På valg er:

               Revisor Kurt Hansen.

               Revisor Erik Steen Jensen.

               Suppleant Kristian Damsgaard.

10)         Eventuelt.