Generalforsamlingen 2024 – indkaldelse

Indkaldelse til Generalforsamling

i

Holsted Billard Klub

som afholdes i lokalerne på Højmarksvej 20

den 25. januar 2024 kl. 19

1)           Valg af dirigent og referent.

2)           Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.

3)           Forelæggelse af det reviderede årsregnskaber for 2023 til godkendelse.

4)           Behandling af indkomne forslag.

5)           Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6)           Fastsættelse af kontingent.

7)           Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

               På valg er:

               Jørgen Olesen

               John Lauridsen

               Jan Bloch-Nielsen

8)           Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

               På valg er:

               René Laursen.

               Erik Steen Jensen

9)           Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

               På valg er:

               Revisor Anna Lauridsen

               Revisor Finn Steiner

               Suppleant Kristian Damsgaard.

10)         Eventuelt.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af januar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opslag i klubben og ved indkaldelse pr. mail til hvert medlem, samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, opsættes disse i klubben sammen med dagsorden og det reviderede årsregnskab sådan, at dette er tilgængeligt senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.